مقالات

استخراج مختصات آدم رو از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب

شرکت فاضلاب تهران / شرکت مهاب قدس  ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
  فایلهای مرتبط
استخراج مختصات آدم رو از نقشه های چون ساخت (ازبیلت)  شبکه فاضلاب
استخراج مختصات آدم رو از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب

نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب اجرا شده به منظور درج در فایل شناسنامه شبکه فاضلاب
طراحی شده است

دو شیت تحت نام شناسنامه آدم رو و Excell در محیط نرم افزاری استاندارد شناسنامه شبکه فاضلاب که در محیط شناسنامه لوله جهت درج اطلاعات شبکه فاضلاب اجرا شده می باشد.

 

نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب

در شیت تحت نام شناسنامه آدم رو ستونهای شماره آدم رو ، مختصات Y و مختصات X مطابق شکل زیر

نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب2
و در شیت شناسنامه لوله ستون های نام محور و شماره آدم رو ابتدا و انتها مطابق شکل زیر

حوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب3

لازم است که از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) پلان شبکه اجرا شده در شیت های فوق درج گردد.برای این منظور دو روش زیر در نظر  گرفته شده که روش اول با توجه به اطلاعات دقیق GPS مناسب تر است.

روش اول استفاده از دستگاه GPS :

در صورتیکه مختصات آدم روها با دستگاه GPS برداشت شده باشد ونیز اسامی آدم روها قبلا در شیت شناسنامه آدم روها درج و فایل خروجی اطلاعات GPS در قالب فایل از نوع text با پسوند   *.ASC ا *.TXT،*.DAT  ذخیره شده باشد بطوریکه کاراکتر جدا کننده ستون های فایل اطلاعات GPS یکی از حروف Tab,Comma,Semicolon,Space باشدمی توان مختصات آدم روها را فراخوانی نمود.

توجه:نام محور و ترتیب آدم روها طبق شکل فوق توسط کاربر در شیت شناسنامه لوله وارد گردد

نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب2

 

روش دوم استفاده از نقشه پلان شبکه ترسیم شده در محیط AutoCAD براساس مترکشی :

برای این منظور دو برنامه تحت نام MAKE_CSV.xlsm و TOOLS_Shabakeh.LSP در فلدر  Programs تهیه شده است .

که دستورالعمل استفاده آن مطابق زیر می باشد.

فرض قبلا نقشه ای از شبکه اجرا شده با مشخصات زیر در محیطAutoCAD ترسیم شده است.

 

نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب5

 

در نقشه فوق شبکه ترسیم شده با مشخصات زیر می باشد:

-1 نام آدم رو یا حوضچه شستشو به صورت Text : برای مثال 520,516 در شکل

-2 موقعیت آدم رو یا حوضچه شستشو با circle یا donut

-3 نام محور به صورت text : برای مثال D5 در شکل

برای استخراج مختصات آدم روها در هر محور مطابق زیر عمل می کنیم.

-4 ابتدا برنامه تحت نام  TOOLS_Shabakeh.LSP موجود در مسیر Programs را در محیط AutoCAD فراخوانی میکنیم. در قسمت command اتوکد دستور

apploadرا وارد کرده تا پنجره زیر ظاهر گردد.

نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب 6

سپس از طریق این پنجره مسیر و فایل قید شده را انتخاب و دکمه load و سپس close را انتخاب میکنیم. با این عمل برنامه Lisp مورد نظر فراخوانی شده و پنجره زیر ظاهر میگردد .

نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب 7

 

پنجره فوق دستورات جدیدی را جهت استفاده کاربر به شرح زیر جهت معرفی می نماید.

ادامه مقاله و فایل های اجرایی در فایل پیوست

آخرین مقالات