مقالات

اطفای حریق

واحد HSE شرکت فاضلاب تهران  ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
  فایلهای مرتبط
اطفای حریق
هرگاه چهار عامل اکسیژن ، حرارت ، ماده سوختنی و واکنش های زنجیرهای با مقادیر معین و تحت شرایط مطلوب با یکدیگر ترکیب شوند، حریق ایجاد می گردد که این چهار عامل را هرم آتش نامگذاری میکنند

آخرین مقالات