مقالات

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری - نشریه شماره 303

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله  ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
  فایلهای مرتبط
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری - نشریه شماره 303
استفاده از استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی (توجیه فنی و اقتصادی)، کیفیت اجرا و نحوه نگهداری و بهره برداری (عمر مفید) طرح های عمرانی از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار است. وجود استانداردها، ضوابط، مشخصات فنی و آیی ننامه های ملی در هر کشور، نشانه رشد و توسعه آن کشور است. در این راستا نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی برای مراحل مختلف مطالعه، اجرا و نگهداری و بهره برداری از طرح ها را مورد تأکید قرار داده است.

نشریه حاضر با عنوان  « مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری » به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت نظر در روش اجرای کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات داخلی و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، البته با توجه به استانداردها و دستورالعمل های معتبر بین المللی، تهیه و تدوین گردیده است.

این نشریه در برگیرنده کارهای مربوط به خطوط لوله انتقال آب در خارج و داخل شهرها، خطوط لوله شبک ههای توزیع آب، خطوط لوله شبکه های جمع آوری و دفع آب باران، آبهای سطحی و فاضلاب بوده و در شش فصل، با عناوین :  هدف، دامنه کار و نکات مشترک لوله گذاری ,کارهای خطوط انتقال آب و شبکه توزیع,کارهای لوله گذاری و شبکه جم عآوری فاضلاب و آب باران , متعلقات، شیرآلات، سازه های اتصال و ضربه گیرها,پوشش های حفاظتی و کارهای تکمیلی,ولوله رانی, تهیه و تدوین شده است.

آخرین مقالات