جداکننده API

روش های مختلف شناورسازی با تأکید بر روش DAF

شناورسازی ازعملیات واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کارمی رود .مواد قابل شناوری (به طور عمده روغن های غیر امولسیونی و مواد آلی ) معمولاً در طراحی تجهیزات تصفیه مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ته نشینی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.
۱۲ دی ۱۳۹۷
آموزش تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت سوم : ته نشینی اولیه

تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم : بخش دوم : ته نشینی اولیه

آموزش ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلیسی
۶ دی ۱۳۹۷
رسانه جدید

تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت دوم طراحی سیستم دانه گیری

آموزش طراحی ( ساختار ) سیستم دانه گیری در تصفیه فاضلاب توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلیسی
۲۳ آبان ۱۳۹۷