سازمان برنامه و بودجه کشور

فهرست بهای سال ۱۳۹۸

۲۹ اسفند ۱۳۹۷
سازمان حفاظت محیط زیست

استاندارد کیفیت منبع آب برای کاربری شرب

استاندارد کیفیت منبع آب برای کاربری شرب برای سه گروه آب به شرح زیر در 4 جدول آمده ارائه شده است
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

کاربرد تئوری تعویض در بازسازی نوسازی در تاسیسات آب و فاضلاب

منبع : معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور
۲۳ دی ۱۳۹۷