» مرکزاسناد » تصفیه آب » استاندارد
رسانه جدید

معیارهای کیفی آب آشامیدنی

فنون نوین مدیریت آب و تنوع فرآیند های موجود در تصفیه آب ، امکان آن را فراهم می سازد که تقریباً هر نوع...
۲۱ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمایی (cod)

اکسیژن مورد نیاز شیمایی ( COD ) آب توسط روش دی کرومات تعیین می شود . می تواند به عنوان یک اندازه گیر...
۱۹ تیر ۱۳۹۷