valve handbook

Valve handbook

۱۲ اسفند ۱۳۹۷
بررسی نرخ شکست شبکه توزیع آب شهری

بررسی نرخ شکست شبکه توزیع آب شهری با فشارشبکه با استفاده ازنرم افزارهای pmوGIS

در سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت از یکسو و محدودیت منابع کیفی آب شرب از سوی دیگر و با توجه به دوره های طولانی مدت خشکسالی کنترل هدر رفت آب در شبکه های توزیع آب شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است در همین زمینه کاهش میزان شکست لوله ها که عدم سرویس دهی مناسب و آلودگی آب شرب را در پی خواهد داشت از اهداف شرکت های آب و فاضلاب می باشد.
۲۲ دی ۱۳۹۷