شرکت تامین و تصفیه آب تهران

MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد : آهک هیدراته

آهک هیدراته : پودر سفید غیرشفاف و بی نظم
۱۹ آبان ۱۳۹۷
شرکت تامین و تصفیه آب تهران

MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد : هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم اکسید کننده قوی و در تماس با مواد دیگر ممکن است منجر به آتش سوزی شود. خورنده است . ...
۱۹ آبان ۱۳۹۷
رسانه جدید

معرفی کتب مرتبط با بهداشت محیط وایمنی در صنایع مختلف

جهت مطالعه چکیده کتاب به فایل پیوست مراجعه شود
۱۶ شهریور ۱۳۹۷
رسانه جدید

مقابله با حوادث گاز کلر

مسمومیت گاز کلر بیشتر به صورت مسمومیت های تصادفی و صنعتی مشاهده می شود . نشت گاز کلر از لوله ها و مخ...
۱۳ شهریور ۱۳۹۷