تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام

آشنایی با تصفیه خانه فیروز بهرام

طرح فاضلاب غرب شهر تهران و تصفیه خانه فیروزبهرام ، مشتمل بر شبکه جمع آوری فاضلاب ، خطوط انتقال فاضلاب ، تونل فاضلابرو و تصفیه خانه فاضلاب در 6 مدول و با ظرفیت 9 متر مکعب بر ثانیه بخشی از تهران جامع فاضلاب شهر تهران است
۴ بهمن ۱۴۰۰
منهول فاضلاب

کتابچه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

کتابچــه آمــوزش عمــومی بــرای افزایــش آگاهـی و دانـش شهروندان در ارتباط با شـبکه جمـع آوری و دفع بهداشـی فاضلاب شهری تهران
۲۲ دی ۱۴۰۰