رسانه جدید

معیارهای کیفی آب آشامیدنی

فنون نوین مدیریت آب و تنوع فرآیند های موجود در تصفیه آب ، امکان آن را فراهم می سازد که تقریباً هر نوع آب خامی بتوان به آب مصرف عمومی تبدیل کرد از این رو به منظور ارائه توصیه هایی در مورد کیفیت آب خام برای تامین آب شهری ، بهتر است گزینه های مدیریت آب و فرآیند های مختلف تصفیه هر دو با هم در نظر گرفته می شوند . در ضمن این توصیه ها باید با نیروی انسانی و بودجه سازمان یا تشکلاتی که دست اندر کار سرمایه گذاری و بهره برداری از تاسیسات آب شهری است ، هماهنگ باشند . در تعریف فرآیند های تصفیه آب موارد مختلفی از جمله کیفیت آب موجود ، درجه اصلاح میفی آن در محدوده کنترل طبیعی کیفیت آب ، و همکاری های قابل انتظار از جامعه در برابر امر سالم سازی آبها مورد نظر قرار گیرد .
۲۱ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمایی (cod)

اکسیژن مورد نیاز شیمایی ( COD ) آب توسط روش دی کرومات تعیین می شود . می تواند به عنوان یک اندازه گیری تقیربی اکسیژن مورد نیاز تئوری در نظر گرفته شود . برای مثال میزان اکسیژن مصرف شده در اکسیداسیون شیمایی کامل مواد متشکله آلی به محصولات نهایی غیر آلی . نزدیک بودن مقادیر نتایج آزمون به مقدار اکسیژن مورد نیاز تئوری به میزان کامل اکسیداسیون بستگی دارد .مقدار زیادی از ترکیبات آلی به میزان 90% تا 100% اکسیده می شوند و در آب هایی مانند فاضلاب شهری که این ترکیبات غالب هستند ، میزان cod یک اندازه گیری واقعی از اکسیژن مورد نیاز تئوری است
۱۹ تیر ۱۳۹۷