دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب

روش های کنترل کیفیت آزمون های میکروبیولوژیکی آب

با توجه به این که بهداشت آب موضوعی بسیار مهم در بهداشت عمومی و مدیریت سلامت میباشد وکیفیت آبهای آلوده به عوامل میکروبی اغلب به سرعت و در محدوده وسیعی تغییر خواهد کرد ، مصرف چنین آبی میتواند باعث شیوع بیماریهای متعددی گردد لذا آزمایشگاه باید علاوه بر انتخاب روشی مناسب برای انجام آزمونهای آب با پایش اعتبار آزمونهای مذکور از صحت و دقت نتایج آزمون های انجام شده اطمینان حاصل نماید.
۲۷ آبان ۱۳۹۷
دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب

روش های کنترل کیفیت آزمون های شیمی آب

با توجه به این که آزمایشگاه تنها ابزار سنجش کیفیت آب میباشد و تصمیم گیری های مدیریتی درخصوص کیفیت آب بر اساس نتایج حاصل از آزمایشگاهها صورت میگیرد، صحت و دقت نتایج آزمایشگاهی بسیار حائز اهمیت است. به منظور افزایش دقت ، صحت وتضمین کیفیت نتایج آزمون های آب و فاضلاب ،شرکت های آب و را به طور مداوم در آزمایشگاه های خود بکار گیرند. ( QC) فاضلاب بایستی فرآیندهای کنترل کیفیت در همین راستا کمیته آزمایشگاه شورای سیاست گذاری کنترل کیفیت آب زیر نظر معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اقدام به تدوین دستور عمل روش های کنترل کیفیت آزمون های شیمی آب (در پنج قسمت) بر گرفته از بخش 1000 کتاب مرجع استاندارد متد ویرایش 2012 نموده است. ضمن تشکر از مدیر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، همکاران ایشان و اعضای کمیته آزمایشگاه که در تهیه این دستورعمل همت گماردند، امید است با به کارگیری آن، گامی موثر در تولید نتایج معتبر در آزمایشگاه های آب و فاضلاب برداشته شود.
۲۸ مهر ۱۳۹۷