آب و فاضلاب کشور

لیست اسامی شرکتهای تعیین صلاحیت شده در بهره برداری و نگه داری از تاسیسات فاضلاب - دی ماه 1400

مقتضی است کلیه شرکتهایی که مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت بهره برداری از تاسیسات فاضلاب آنها تا این تار...
۱۸ دی ۱۴۰۰
سازمان حفاظت محیط زیست

استاندارد کیفیت منبع آب برای کاربری شرب

استاندارد کیفیت منبع آب برای کاربری شرب برای سه گروه آب به شرح زیر در 4 جدول آمده ارائه شده است
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

کاربرد تئوری تعویض در بازسازی نوسازی در تاسیسات آب و فاضلاب

منبع : معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور
۲۳ دی ۱۳۹۷
موسسه استاندارد

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با آب

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با آب
۴ دی ۱۳۹۷
How Do You Know If Your Ozone Contacting System Is Well Mixed

? How Do You Know If Your Ozone Contacting System Is Well Mixed

Mixing is something that is often taken for granted when designing systems for water and wastewater ...
۳۰ آذر ۱۳۹۷