شرکت تامین و تصفیه آب تهران

MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد : آهک هیدراته

آهک هیدراته : پودر سفید غیرشفاف و بی نظم
۱۹ آبان ۱۳۹۷
شرکت تامین و تصفیه آب تهران

MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد : هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم اکسید کننده قوی و در تماس با مواد دیگر ممکن است منجر به آتش سوزی شود. خورنده است . ...
۱۹ آبان ۱۳۹۷