» مرکزاسناد » تصفیه فاضلاب » کتب و مقالات
تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام

آشنایی با تصفیه خانه فیروز بهرام

طرح فاضلاب غرب شهر تهران و تصفیه خانه فیروزبهرام ، مشتمل بر شبکه جمع آوری فاضلاب ، خطوط انتقال فاضل...
۴ بهمن ۱۴۰۰
منهول فاضلاب

کتابچه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

کتابچــه آمــوزش عمــومی بــرای افزایــش آگاهـی و دانـش شهروندان در ارتباط با شـبکه جمـع آوری و دفع ...
۲۲ دی ۱۴۰۰
جداکننده API

روش های مختلف شناورسازی با تأکید بر روش DAF

شناورسازی ازعملیات واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کارمی رود .مواد قاب...
۱۲ دی ۱۳۹۷
آموزش تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت سوم : ته نشینی اولیه

تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم : بخش دوم : ته نشینی اولیه

آموزش ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلیسی
۶ دی ۱۳۹۷
رسانه جدید

تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت دوم طراحی سیستم دانه گیری

آموزش طراحی ( ساختار ) سیستم دانه گیری در تصفیه فاضلاب توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان ...
۲۳ آبان ۱۳۹۷
رسانه جدید

تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت اول : طراحی ( ساختار ) آشغال گیر

آموزش طراحی ( ساختار ) آشغال گیر در تصفیه فاضلاب توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلی...
۲۲ آبان ۱۳۹۷
رسانه جدید

آموزش تصفیه فاضلاب شهری : فصل اول - بخش چهارم BOD/COD

آموزش تصفیه فاضلاب شهری توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلیسی
۲۲ آبان ۱۳۹۷
Inactivation of Microorganisms in Sewage Sludge by Stabilization Processes

کتاب غیر فعال سازی میکروارگانیسم های موجود در لجن فاضلاب توسط فرآیند های تثبیت

غیر فعال سازی میکروارگانیسم های موجود در لجن فاضلاب توسط فرآیند های تثبیت
۲۱ آبان ۱۳۹۷