» مرکزاسناد » تصفیه فاضلاب » استاندارد
سازمان استاندارد

تدوین استاندارد ملی جامدات زیستی تصفیه‌خانه‌ها

استاندارد »جامدات زیستی تصفیه خانه ها فاضلاب شهری ویژگی ها و پایش
۲۰ دی ۱۴۰۰
رسانه جدید

حداقل تعداد نمونه های مورد نیاز ورودی و خروجی تصفیه خانه ها بر اساس فرایند و ظرفیت ساخته شده تصفیه خانه

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری
۱۲ مرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

استانداردهای خروجی فاضلابها

این استاندارد باستناد ماده 5 آئین نامه جلوگیری ازآلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آئین نامه و با ...
۱۹ تیر ۱۳۹۷