آبرسانی تهران قدیم

آشنایی با قنوات تهران

براساس منابع رسمی تعداد قنوات تهران در طول تاریخ ۵۷۲ رشته بوده و نکته جالب توجه آنکه ۲۰ رشته چشمه نی...
۱۵ آبان ۱۳۹۷
معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران

ده نکته اساسی در چاه های آب

بهره برداری بهینه از تاسیسات موجود و بکارگیری از روشهای موثر در کاهش هزینه ها در شرایط اقتصادی فعل...
۱ آبان ۱۳۹۷
رسانه جدید

Measuring pH And Its Role In Corrosion Control

Corrosion control has always been a priority for distributing safe drinking water throughout the wor...
۲۸ شهریور ۱۳۹۷
رسانه جدید

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شبکه توزیع اب با استفاده از GIS

توسعه نامناسب شهرها در نواحی تحت تسلط سیستم گسلی، تاسیسات شهری را در معرض خطرات ناشی از زمین لرزه و ...
۱۵ شهریور ۱۳۹۷
رسانه جدید

استحصال انرژی برق از اختلاف فشار ودبی عبوری شیرهای فشارشکن

این شرکت برای ایجاد سیستم کنترل بر خط و مدیریت فشار شبکه توزیع با توجه به نقش این مهم در مدیریت حواد...
۶ شهریور ۱۳۹۷
رسانه جدید

عملیات انشعاب گیری به روش هات تپ ( HOT TAPPING - انشعاب گرم )

انشعاب 500 میلی متری از خط لوله 1400 میلی متری کمربندی جنوب تهران
۱۵ مرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

معرفی و آموزش P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)

دیاگرام لوله گذاری تجهیزات P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) از علامت ها برای نشان دادن اتصا...
۲۱ تیر ۱۳۹۷