» مرکزاسناد » تصفیه آب » کتب و مقالات
water treatment handbook degremont

water treatment handbook degremont

water treatment handbook degremont,degremont
۱۶ دی ۱۳۹۷
رسانه جدید

تکنولوژی غشایی برای تصفیه فاضلاب

Membrane Technologies for Water Treatment Removal of Toxic Trace Elements with Emphasison Arsenic, F...
۳۰ آبان ۱۳۹۷
مقدمه تصفیه آب آشامیدنی : بخش چهارم

مقدمه تصفیه آب آشامیدنی: بخش چهارم

بخش چهارم شامل : آب های سطحی ، انعقاد و لخته سازی ، ته نشینی
۵ آبان ۱۳۹۷
آب های زیر زمینی2

مقدمه تصفیه آب آشامیدنی : بخش سوم

بخش سوم شامل : فیلتراسیون،منحنی فیلتراسیون،سختی گیری,
۳ آبان ۱۳۹۷