مقالات

روش های کنترل کیفیت آزمون های شیمی آب

دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب  ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
  فایلهای مرتبط
روش های کنترل کیفیت آزمون های شیمی آب
با توجه به این که آزمایشگاه تنها ابزار سنجش کیفیت آب میباشد و تصمیم گیری های مدیریتی درخصوص کیفیت آب بر اساس نتایج حاصل از آزمایشگاهها صورت میگیرد، صحت و دقت نتایج آزمایشگاهی بسیار حائز اهمیت است. به منظور افزایش دقت ، صحت وتضمین کیفیت نتایج آزمون های آب و فاضلاب ،شرکت های آب و را به طور مداوم در آزمایشگاه های خود بکار گیرند. ( QC) فاضلاب بایستی فرآیندهای کنترل کیفیت در همین راستا کمیته آزمایشگاه شورای سیاست گذاری کنترل کیفیت آب زیر نظر معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اقدام به تدوین دستور عمل روش های کنترل کیفیت آزمون های شیمی آب (در پنج قسمت) بر گرفته از بخش 1000 کتاب مرجع استاندارد متد ویرایش 2012 نموده است. ضمن تشکر از مدیر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، همکاران ایشان و اعضای کمیته آزمایشگاه که در تهیه این دستورعمل همت گماردند، امید است با به کارگیری آن، گامی موثر در تولید نتایج معتبر در آزمایشگاه های آب و فاضلاب برداشته شود.

آخرین مقالات