مقالات

روش های کنترل کیفیت آزمون های میکروبیولوژیکی آب

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور معاونت نظارت بر بهره برداری دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب  ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
  فایلهای مرتبط
روش های کنترل کیفیت آزمون های میکروبیولوژیکی آب
با توجه به این که بهداشت آب موضوعی بسیار مهم در بهداشت عمومی و مدیریت سلامت میباشد وکیفیت آبهای آلوده به عوامل میکروبی اغلب به سرعت و در محدوده وسیعی تغییر خواهد کرد ، مصرف چنین آبی میتواند باعث شیوع بیماریهای متعددی گردد لذا آزمایشگاه باید علاوه بر انتخاب روشی مناسب برای انجام آزمونهای آب با پایش اعتبار آزمونهای مذکور از صحت و دقت نتایج آزمون های انجام شده اطمینان حاصل نماید.

در همین راستا کمیته آزمایشگاه شورای سیاستگذاری کنترل کیفیت آب زیر نظر معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اقدام به تهیه دستورعمل روشهای کنترل کیفیت آزمون های میکروبیولوژی آب در دو قسمت، برگرفته از بخش های ٩٠١٠ الیC ٩٠٢٠ کتاب استاندارد متد ویرایش ٢٠١٢ برای استفاده کارشناسان آزمایشگاه نموده است.

هر دو قسمت در یک فایل ادغام شده است

آخرین مقالات