مقالات

سیستم های جمع آوری فاضلاب شهری

حامد تارا  ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
سیستم های جمع آوری فاضلاب شهری
سیستم جمع آوری فاضلاب شهری شامل پنج قسمت می باشد. که عبارتند از:

لوله انشعاب فاضلاب ساختمان ها:  Building sewers


لوله ای است که فاضلاب خانگی را به محل نصب انشعاب در کوچه یا خیابان فرعی یا سایر لوله های فاضلاب انتقال میدهد.

لوله های داخل کوچه ها وخیابان های فرعی: - Lateral or branch sewers


به لوله هایی گفته می شود که فاضلاب چندین واحد مسکونی در یک خیابان یا کوچه را جمع آوری کرده وبه خط اصلی Main انتقال میدهد.

لوله های اصلی و فرعی:  Main and submain


تمام لوله های جمع آوری کوچه ها و خیابان های فرعی به لوله های اصلی وصل می شوند این لوله ها در خیابان های اصلی شهر احداث شده اند. اگر فاضلاب چند خیابان فرعی وکوچه به وسیله یک واسطه به خط اصلی وصل شوند آنرا خط لوله فرعی یا submain می نامند.

لوله کلکتور - Trunk


تمام خطوط جمع آوری اصلی به لوله کلتور اتصال داده می شوند، ممکن است در یک شهر چندین کلتور برای جمع آوری فاضلاب احداث شود این لوله ها دارای قطر زیاد هستند.

 

مجرا یا سامانه انتقال فاضلاب به تصفیه خانه - Intercepting sewers

 

کلیه لوله های کلکتور فاضلاب به این لوله که متناسب با توپوگرافی شهر ساخته شده وصل شده و فاضلاب را به تصفیه خانه انتقال می دهد.


شکل زیر نمای کلیه یک شبکه جمع آوری فاضلاب را نشان می دهد .

شبکه های جمع آوری فاضلاب

آخرین مقالات