مقالات

انواع فرآیندهای پمپاژ

حامد تارا  ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
انواع فرآیندهای پمپاژ
پمپاژ اولیه به هر طریق اگر آب از منابع اولیه به مخازن سرویس ، ذخیره ، مرتفع و یا شبکه پمپاژ شود ، آنرا پمپاژ اولیه می نامند. این نوع پمپاژ به سه نوع تقسیم می گردد:
پمپاژ اولیه نوع یک

پمپاژ آب از چاه به مخازن ذخیره میان راهی یا شبکه را پمپاژ اولیه نوع یک می نامند.

 

پمپاژ اولیه نوع یک

پمپاژ اولیه نوع دو

پمپاژ آب از منابع سطحی به مخازن میان راهی را پمپاژ اولیه نوع دو می گویند


پمپاژ اولیه نوع دو

پمپاژ اولیه نوع سه

پمپاژ مستقیم آب چاه به شبکه توزیع را پمپاژ اولیه نوع سه می خوانند

 

پمپاژ اولیه نوع سه

پمپاژ مکرر


هنگامیکه پمپاژ آب از مخازن ذخیره شبکه ویا مخازن میان راهی برای تغذیه مخازن دیگر یامشترک باشد ، ( مانند اکثر پمپاژ های شهر تهران وخطوط انتقال آبرسانی چابهار و زاهدان وغیره)  آن را پمپاژ مکرر می گویند. پمپاژ مکرر نیز به سه نوع تقسیم می شود.

پمپاژ مکرر نوع یکپمپاژ آب از مخازن میان راهی به مخازن توزیع یا مخازن میان راهی دیگر را پمپاژ مکرر نوع یک گویند.
این پمپاژ تا رسیدن آب به مخازن توزیع ممکن است چندین بار تکرار شود


پمپاژ مکرر نوع دو


پمپاژ مکرر از مخازن میان راهی آب تصفیه شده به مخازن شبکه یا میان راهی دیگر را پمپاژ مکرر نوع دو می خوانند.


پمپاژ مکرر نوع سهپمپاژ آب از مخازن شبکه نوع سه به شبکه را پمپاژ مکرر نوع سه می نامند

انواع ایستگاه پمپاژاز نظر ساختمان ایستگاه های پمپاژ به دو گروه ایستگاه پمپاژ تر و ایستگاه پمپاژ خشک تقسیم می گردند:

ایستگاه های پمپاژ تر


در این ایستگاه ها یک اطاقچه وجود دارد که توسط کانال یا لوله به مخزن ذخیره ارتباط دارد معمولاً این ارتباط جهت تعمیرات وپاکسازی اطاقچه به وسیله یک شیر یا دریچه از مخازن قطع می شود.

اطاقچه دارای سقف است در روی سقف سوراخ های متناسب با قطر پمپ تعبیه شده است فنداسیون پمپ روی این سوراخ ها احداث می شود. سر تخلیه پمپ ها روی فونداسیون قرار گرفته وخط جمع آوری مقابل آن نصب می گردد. به طور کلی اکثر چاه های عمیق و فلمن از این نوع تلمبه خانه ها به حساب
می آیند.

در بعضی موارد که سطح آب چاه بالاتر است از پمپ های کمر چاهی افقی استفاده می کنند.

ایستگاه پمپاژ تر
تلمبه ها یی که در این ایستگاه ها نصب می شوند بر دو نوع اند:

نوع یک

الکتروموتورپمپ داخ آب قراردارد آب به وسیله لوله ای که روی  پمپ نصب می شود به بالا منتقل می شود.  این الکتروموتورپمپ ها داخ یک لوله شبیه Casing چاه قرار داده می شود تا هنگام عبور آب به سمت پمپ الکترو موتور خنک گردد. پمپ های شناور، کف کش وغیره در این ایستگاه ها نصب می گردند.

نوع دو

پمپ داخل آب قرار دارد،  ولی الکتروموتور آن روی سر تخلیه  نصب می شود. انتقال قدرت بوسیله یک لاین شفت از موتور به پمپ داده می شود. لاین شفت داخل لوله آبده قرار دارد. دراین صورت یاتاقان ها و شفت به وسیله آب روان کاری وخنک می شوند ازاینرو  آن ها را آب خنک شو می گویند. در بعضی موارد
لاین شفت را داخل یک غلاف قرار می دهند و یاتاقان ها و شفت را به وسیله روغن روان کاری می کنند

از این جهت آن ها به پمپ های شفت وغلافی موسومند. امروزه ازاین پمپ ها در مصرف آب شرب استفاده نمی شود ،  آن ها بیشتر در بخش کشاورزی وآبیاری به کار می روند.


هزینه احداث این ایستگاه های پمپاژ کم می باشد. غالباً آن ها درمواقع اضطراری مورد استفاده قرار می گیرند. مشاهده می شود درمواقع بحرانی برای آبرسانی سقف مفازن ذخیره را سوراخ کرده ،  سپس پمپ ها را روی آن نصب می کنند که از نظر فنی اشتباه می باشد.

ایستگاه های پمپاژ خشک


ایستگاه های پمپاژ خشک یکی از متداول ترین ایستگاه های پمپاژ است که درسطح وسیعی کاربرد دارد. پمپ ها در یک فضای خشک روی فونداسیون نصب می گردند. این پمپ ها می توانند افقی و یا عمودی باشد. مکر این پمپ ها را می توان به طورمستقیم به وسیله یک شیر قطع و وصل به مخزن ذخیره ارتباط داد و یا به یک لوله که کلکتور مکش نامیده می شود ، وصل نمود. لوله کلکتور از یک طرف یا دو طرف به مخزن ذخیره اتصال دارد. ساختمان این تلمبه خانه ها به شکل ساخته می شود که آب مخزن ذخیره با رعایت هد مثبت مکش بر روی محور پمپ سوار باشد. از این روآن ها را بوسترپمپ می نامند.

رانش این تلمبه ها به یک لوله که به کلکتور رانش موسوم  است  وصل می شود  و از طریق این لوله آب به نقاط دیگر انتقال پیدا می کند. در جاها یکه محور تلمبه بالاتر از سطح آب مخازن ذخیره قرار دارد در انتهای لوله مکش یک سوپاپ نصب می گردد ، سپس لوله مکش را داخل آب قرار می دهند وآبکش می کنند این  این نوع پمپ ها را مکشی می گویند. در بعضی ازچاه ها از این سیستم استفاده می شود

ایستگاه پمپاژ خشک ایستگاه پمپاژ خشک 2

آخرین مقالات