مقالات

روش تخمیر چند لوله‌ای برای باکتری‌های گروه کلیفرم

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری  ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
  فایلهای مرتبط
روش تخمیر چند لوله‌ای برای باکتری‌های گروه کلیفرم

گروه کلیفرم شامل جنس‌های متعددی از باکتری‌های متعلق به خانواده آنتروباکتریاسه‌ها[1] هستند. در مقایسه با اصول باکتریولوژی سیستماتیک، تعریف قدیمی ارائه شده از این گروه، مبتنی بر روش استفاده شده برای شناسایی آن‌ها(تخمیر لاکتوز)[2] می‌باشد. بنابراین در رابطه با روش تخمیر، این گروه تحت عنوان باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی اختیاری، گرم منفی، بدون اسپور و میله‌ای شکل، که در دمای 35 درجه سانتیگراد، لاکتوز را ظرف مدت 48 ساعت تخمیر و تولید گاز و اسید می‌کنند، تعریف می‌شوند.

آزمایش استاندارد برای شناسایی گروه کلیفرم بر اساس روش تخمیر چند لوله‌ای(MT)[3] یا روش حضور و غیاب(PA)[4] در سه مرحله احتمالی، تاییدی و تکمیلی، و نیز با تکنیک صافی غشایی (MF)[5] و یا به وسیله روش سوبسترای آنزیمی برای کلیفرم‌ها انجام می‌شود. هر روش محدودیت‌های خاص خود را دارد و با


[1] -Enterobacteriaceae

[2] - Lactose Fermentation

[3] - Multiple Tube

[4] - Present Absent

[5] - Membrane Filter

توجه به اهداف آزمایش قابل کاربرد است. به منظور کسب نتایج معتبر، نیاز به اجرای جدی و دقیق شیوه های کنترل کیفیت کار است.

زمانی که چندین لوله با غلظت‌های مختلف از نمونه، در آزمایش تخمیر استفاده می‌شوند، نتایج آزمایش به صورت محتمل‌ترین تعداد ممکن(MPN)[1] ارگانیسم‌های موجود بیان می‌شود. این عدد بر اساس فرمول‌های احتمالات، تخمینی از تراکم متوسط کلیفرم‌ها در نمونه مورد بررسی ارائه می‌نماید. تراکم کلیفرم‌ها همراه با دیگر اطلاعات به دست آمده از مطالعات بهداشتی یا مهندسی، امکان بهترین ارزیابی از بازدهی فرآیند تصفیه آب و کیفیت بهداشتی منابع آب را فراهم می‌سازد.

دقت هر آزمایش بستگی به تعداد لوله‌های به کار گرفته شده دارد. رضایتبخش ترین اطلاعات، زمانی به دست خواهد آمد که بیشترین غلظت‌های ساخته شده از نمونه، در تعدادی یا همه لوله‌ها، تشکیل گاز را نشان بدهد و کمترین غلظت‌های نمونه، تشکیل گاز در همه یا اکثریت لوله‌ها را نشان ندهد. تراکم باکتریایی در نمونه‌ها، به کمک فرمول‌های مشخص یا با استفاده از جداولی مبتنی بر تعداد لوله‌های مثبت در چندین غلظت مختلف، قابل تعیین است. تعداد حجم‌های برداشته شده از نمونه (یا ضرایب رقیق سازی برای نمونه‌‌ها) بستگی به دقت مورد نظر برای نتایج کار دارد. جدول MPN بر اساس فرضیه توزیع پوآسون[2](توزیع تصادفی) تهیه شده است. با این حال اگر پیش از برداشتن حجم مورد نظر در هر مرحله، نمونه کاملا بهم زده و مخلوط نشده باشد یا اینکه سلول‌های باکتری‌ها به هم چسبیده و متراکم شده باشند، مقدار MPN کمتر از تعداد واقعی باکتری‌ها خواهد بود.[1] - Most Probable Number

[2] - Poisson distribution

آخرین مقالات