مقالات

استاندارد های تصفیه خانه های فاضلاب

سازمان ملی استاندارد ایران  ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
  فایلهای مرتبط
استاندارد های تصفیه خانه های فاضلاب
 

   استاندارد تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت ششم: فرایند لجن فعال

    استاندارد تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت هفتم: واکنش گاههای بیولوژیکی با فیلم ثابت

    استاندارد تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت هشتم: تصفیه و انبارش لجن

    استاندارد تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت نهم: کنترل بو و تهویه

    استاندارد تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت دهم: اصول ایمنی

    استاندارد تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت دوازدهم: کنترل و اتوماسیون

    استاندارد تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت چهاردهم: گندزدایی

    استاندارد تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت پانزدهم: اندازه گیری انتقال اکسیژن در آب تمیز در حوضهای هوادهی واحدهای لجن فعال

    استاندارد تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت شانزدهم: فیلتراسیون فیزیکی (مکانیکی)

آخرین مقالات