مقالات

دستور العمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب-نشریه 318

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
  فایلهای مرتبط
دستور العمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب-نشریه 318
با توجه به اینکه کیفیت آب خام در منابع آبهای سطحی و زیر زمینی متفاوت است، فرآیند های گوناگونی برای بهداشتی نمودن آب شرب وجود دارد . مجموعه این فرآیند ها که تصفیه آب نامیده می شود، شامل روش های مختلف فیزیکی، شیمایی و زیست شناختی است که با توجه به کیفیت آب خام ، انتخاب و مورد بررسی قرار می گیرد . هرگونه تغییر در کیفیت آب خام ورودی به تصفیه خانه ، موجب تغییر در فرآیند تصفیه می شود تا کیفیت آب تصفیه شده همچنان ثابت بماند . پایش این تغییرات تنها زمانی ممکن است که آب خام ورودی طبق برنامه زمان بندی شده ، نمونه برداری و مورد آزمایش های لازم قرار گیرد . از این رو کنترل و نظارت مستمر کیفیت آب در محل ورود به تصفیه خانه ، در مراحل مختلف تصفیه بسیار مهم و ضروری است .

آخرین مقالات