مقالات

دستورالعمل ایمنی حفاری و گودبرداری

شرکت آب و فاضلاب کشور  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  فایلهای مرتبط
دستورالعمل ایمنی حفاری و گودبرداری
معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با توجه به لزوم رعایت مقررات ایمنی در پروژه های حفاری و گود برداری و با هدف بیان الزامات و مبانی حفاظت فنی و ایمنی این دستورالعمل را تهیه نموده است

آخرین مقالات