مقالات

لیست اسامی شرکتهای تعیین صلاحیت شده در بهره برداری و نگه داری از تاسیسات فاضلاب - دی ماه 1400

شرکت آب و فاضلاب کشور  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
  فایلهای مرتبط
لیست اسامی شرکتهای تعیین صلاحیت شده در بهره برداری و نگه داری از تاسیسات فاضلاب - دی ماه 1400
مقتضی است کلیه شرکتهایی که مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت بهره برداری از تاسیسات فاضلاب آنها تا این تاریخ به پایان رسیده است در اسرع وقت نسبت به ارائه نامه درخواست تمدید به کمیسیون تشخیص صلاحیت اقدام نمایند. لازم به ذکر است که ارائه آخرین تغییرات در شرکت و افراد فنی و همچنین قرارداد پروژه هایی که بعد از دریافت گواهینامه انجام شده اند به همراه گواهی حسن انجام کار، ضروری است. بدیهی است پس از پایان اعتبار گواهینامه مذکور شرکتها مجاز به شرکت در مناقصات بهره برداری نخواهند بود

آخرین مقالات