مقالات

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمایی (cod)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -  ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
  فایلهای مرتبط
اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمایی (cod)
اکسیژن مورد نیاز شیمایی ( COD ) آب توسط روش دی کرومات تعیین می شود . می تواند به عنوان یک اندازه گیری تقیربی اکسیژن مورد نیاز تئوری در نظر گرفته شود . برای مثال میزان اکسیژن مصرف شده در اکسیداسیون شیمایی کامل مواد متشکله آلی به محصولات نهایی غیر آلی . نزدیک بودن مقادیر نتایج آزمون به مقدار اکسیژن مورد نیاز تئوری به میزان کامل اکسیداسیون بستگی دارد .مقدار زیادی از ترکیبات آلی به میزان 90% تا 100% اکسیده می شوند و در آب هایی مانند فاضلاب شهری که این ترکیبات غالب هستند ، میزان cod یک اندازه گیری واقعی از اکسیژن مورد نیاز تئوری است
اکسیژن مورد نیاز شیمایی ( COD ) آب توسط روش دی کرومات تعیین می شود . می تواند به عنوان یک اندازه گیری تقیربی اکسیژن مورد نیاز تئوری در نظر گرفته شود . برای مثال میزان اکسیژن مصرف شده در اکسیداسیون شیمایی کامل مواد متشکله آلی به محصولات نهایی غیر آلی .

نزدیک بودن مقادیر نتایج آزمون به مقدار اکسیژن مورد نیاز تئوری به میزان کامل اکسیداسیون بستگی دارد .مقدار زیادی از ترکیبات آلی به میزان 90% تا 100% اکسیده می شوند و در آب هایی مانند فاضلاب شهری که این ترکیبات غالب هستند ، میزان cod یک اندازه گیری واقعی از اکسیژن مورد نیاز تئوری است

آخرین مقالات