مقالات

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب

معاونت امور آب و آبفا دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا - تیر 1393  ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
  فایلهای مرتبط
آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب
فعالیت های مربوط به آب شرب به دو فرآیند کلی تولید وتوزیع آب قابل تقسیم است . فرآیند تولید شامل استحصال، انتقال (پمپاژی یا ثقلی) ، ذخیره سازی وتصفیه می باشد. موارد مذکور حکایت از گستردگی فعالیت ها داشته و نیاز به تخصص های مختلف را نشان می دهد . بر این اساس در این آیین نامه کلیه فعالیت های مربوط به بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات آب به هفت رسته شامل چاه های آب شرب، آبگیر، تصفیه خانه آب، خطوط انتقال ، ایستگاه های پمپاژ، مخازن، شبکه توزیع و انشعابات آب شرب و آب شیرین کن ها تقسیم شده است و برا ی هر رسته شش پایه در نظر گرفته شده است.
در این آیین نامه، ضمن تعریف واژگان و اصطلاحات مرتبط، شرایط احراز صلاحیت شرکت ها ی متقاضی بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و نحوه محاسبه امتیاز از عوامعل موثر در تشخیص صلاحیت بیان شده است. همچنین گردش کار تشخیص صلاحیت و ترکیب کمیسیون مربوط و نمونه گواهینامه صلاحیت و در نهایت پرسش نامه تشخیص صلاحیت ارایه شده است

آخرین مقالات