مقالات

دستورالعمل آزمایش جار

زهره اختیارزاده - آب و فاضلاب استان تهران  ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
  فایلهای مرتبط
دستورالعمل آزمایش جار
آزمایش جار برای نشان دادن تاثیر مواد شیمیایی، در تصفیه خانه ها طراحی شده است. این آزمایش یک روش عمومی برای ارزیابی انعقاد ، لخته سازی و ته نشینی در تصفیه خانه می باشد. آزمایش جار در واقع یکمدل کوچک از واحدهای اختلاط سریع، انعقاد و ته نشینی در تصفیه خانه است که در این روش افزودن مواد شیمیایی خصوصاً موادی مثل آلوم، کلرورفریک، پلیمرها که برای کاهش کدورت آب استفاده می شوند را می توان در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی نمود. با استفاده از آزمایش جار، راهبر می تواند میزان تزریق مواد منعقدکننده را هنگامی که مقادیر کدورت، رنگو سایر پارامترهای شاخص کیفیت آب خام تغییر می کند، بصورت تقریبی تعیین و با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش میزان تزریق مواد شیمیایی را در تصفیه خانه تنظیم نماید. البته معمولاً براساس تجارب، راهبران ممکن استچند درصدی بر مقدار تئوری بدستآمده اضافه کنند. همچنین این آزمایشابزار مفیدی جهت بررسی منعقدکننده ها یا پلیمرهای جدید (و مقایسه آنها با همدیگر) و حتی تغییر در فرایند انعقاد و لخته سازی بااستفاده از تغییر درسرعت اختلاط ، تغییر در مکانیزم ته نشینی و ... می باشد.

آخرین مقالات