مقالات

معیارهای کیفی آب آشامیدنی

وزارت نیرو  ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
  فایلهای مرتبط
معیارهای کیفی آب آشامیدنی
فنون نوین مدیریت آب و تنوع فرآیند های موجود در تصفیه آب ، امکان آن را فراهم می سازد که تقریباً هر نوع آب خامی بتوان به آب مصرف عمومی تبدیل کرد از این رو به منظور ارائه توصیه هایی در مورد کیفیت آب خام برای تامین آب شهری ، بهتر است گزینه های مدیریت آب و فرآیند های مختلف تصفیه هر دو با هم در نظر گرفته می شوند . در ضمن این توصیه ها باید با نیروی انسانی و بودجه سازمان یا تشکلاتی که دست اندر کار سرمایه گذاری و بهره برداری از تاسیسات آب شهری است ، هماهنگ باشند . در تعریف فرآیند های تصفیه آب موارد مختلفی از جمله کیفیت آب موجود ، درجه اصلاح میفی آن در محدوده کنترل طبیعی کیفیت آب ، و همکاری های قابل انتظار از جامعه در برابر امر سالم سازی آبها مورد نظر قرار گیرد .

آخرین مقالات