» مرکزاسناد » شبکه فاضلاب
چطور رتبه بهره برداری از تاسیسات فاضلاب بگیریم ؟

چطور رتبه بهره برداری از تاسیسات فاضلاب بگیریم ؟

آیین نامه ی تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات فاضلاب
۲۷ دی ۱۴۰۰
منهول فاضلاب

کتابچه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

کتابچــه آمــوزش عمــومی بــرای افزایــش آگاهـی و دانـش شهروندان در ارتباط با شـبکه جمـع آوری و دفع ...
۲۲ دی ۱۴۰۰
آب و فاضلاب کشور

لیست اسامی شرکتهای تعیین صلاحیت شده در بهره برداری و نگه داری از تاسیسات فاضلاب - دی ماه 1400

مقتضی است کلیه شرکتهایی که مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت بهره برداری از تاسیسات فاضلاب آنها تا این تار...
۱۸ دی ۱۴۰۰
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

بخشنامه استاندارد پساب برکه های تثبیت

بخشنامه استاندارد پساب برکه های تثبیت
۷ بهمن ۱۳۹۷
پوستر واگن  شستشوی شبکه فاضلاب

شست و شوی شبکه های فاضلاب

با توجه به وجود یا وارد شدن مواد معلق به شبکه های فاضلاب، امکان ته نشینی این مواد در مجاری، لوله های...
۱۰ دی ۱۳۹۷