آخرین مقالات

ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان

ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان
کارفرما : وزارت جهاد کشاورزى-مجرى طرح آبیارى دشت سیستان مشاور : شرکت مهندسى مشاور آبکاوش سرزمین پیمانکار : زلال ایران
۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۱۲
تعداد بازدید : ۳,۰۵۰
کد خبر : ۱۰۶
کلیدواژه ها: ایستگاه پمپاژ,طرح آبیارى دشت سیستان,ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان

 • گزارش تصویری از ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان 5

 • گزارش تصویری از ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان 10

 • گزارش تصویری از ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان 9

 • گزارش تصویری از ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان 8

 • گزارش تصویری از ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان 7

 • گزارش تصویری از ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان 6

 • گزارش تصویری از ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان 4

 • گزارش تصویری از ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان  3

 • گزارش تصویری از ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان

 • گزارش تصویری از ایستگاه پمپاژ اصلى A طرح آبیارى دشت سیستان

 • رسانه جدید

Loading