آخرین مقالات

آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان

آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی
کمبود آب آشامیدنی این روزها همانند اکثریت استانهای کشور مشکل بعضی از روستاهای استان کردستان است . تصاویر، آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی به روستای سلطان آباد شهرستان قروه را نشان می دهد
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 1
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 23
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 22
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 21
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 20
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 19
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 18
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 17
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 16
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 15
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 14
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 13
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 12
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 11
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 10
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 9
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 8
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 7
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 6
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 5
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 4
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 3
آبرسانی سیار به روستای سلطان آباد قروه در استان کردستان 2
۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۱۹
ایرنا |
تعداد بازدید : ۳,۲۳۷
کد خبر : ۲۰۶
کلیدواژه ها: آبرسانی سیار,آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی,آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان,