آخرین مقالات

گزارش تصویری ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت بجنورد

مهندسین مشاور پاژیاب
ارسال تصاویر توسط مهندسین مشاور پاژیاب
 

ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 12
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 11
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 10
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 9
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 8
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 7
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 6
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 5
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 4
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 3
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 2
ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت در بجنورد 1
۱ بهمن ۱۳۹۷ ۱۹:۲۴
مهندسین مشاور پاژیاب |
تعداد بازدید : ۷,۱۲۴
کد خبر : ۴۴۴
کلیدواژه ها: گزارش تصویری ورود سیلاب به کانال فاضلاب و ایجاد خسارت بجنورد