آخرین مقالات

مناقصه خرید و تحویل پمپ شناور و الکتروموتور

مناقصه خرید پمپ و الکتروموتور
مناقصه خرید وتحویل تعداد ۹۵(نود و پنج) دستگاه پمپ شناور و ۴۹ (چهل و نه) دستگاه الکتروموتور

۱-نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

 

۲- موضوع مناقصه : خرید وتحویل تعداد ۹۵(نود و پنج) دستگاه پمپ شناور و ۴۹ (چهل و نه) دستگاه الکتروموتور

 

۳- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اسناد مناقصه مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۱(یک میلیون)ریال به شماره حسابشماره۸۴۷۴۰۴۰۴۰۹۴۰۳ نزدبانک سامان شعبه تجریش کد ۸۴۷به نامشرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران واریز و فیش مر بوطه را با معرفی نامه معتبر حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ۷/۱۲/۹۷به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان دکتر فاطمی  تسلیم ونسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 

۴ –محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت

 

۵- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان ۰۰۰ر۳۱۰ر۷۱۵(هفتصد وپانزده میلیون وسیصد وده هزار )ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

 

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب جاری، شمـاره ۱-۱۹۴۶۵۳۳-۴-۱۳۹نزد بانک سینا شعبـه فاطمی غربی به نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب  تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ،فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

۶- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ۱۸/۱۲/۹۷به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

 

۷- زمان ومحل گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ۱۹/۱۲/۹۷در دفتر امور بازرگانی وقراردادها.

 

۸- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

۹- سایراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.

 

۱۰- نشانیهای سایت اینترنتی: سایت شرکت مناقصه گزار :(http://tww.tpww.co.ir) ، سایت ملی مناقصات : (http://iets.mporg.ir) و سایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشو ر: (http:www.nww.ir) 

 

مناقصه

۲ اسفند ۱۳۹۷ ۰۰:۲۲
سایت شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران |
تعداد بازدید : ۱,۱۱۹
کد خبر : ۴۸۳
کلیدواژه ها: مناقصه،پمپ،الکتروموتور